Nov 30, 2016   view 102 times
Pre shoot tlla ie,iqï lsÍfï§ wksjd¾fhkau is;sh hq;= lreKq
Nov 25, 2016   view 132 times

Pre shoot tlla ie,iqï lsÍfï§ wksjd¾fhkau is;sh hq;= lreKq

îÉ fjäx tlla .ek ys;,d n,uqo
Dec 16, 2015   view 2142 times

 Memorable Beach Wedding iod wurKShhs w;sYhskau fi!kao¾hd;aulhs újdy Èkh lshkafka uq¿ Ôú; ld,fhau u;l ysák iqkaor

ueß lrkak l,ska woyia Woyia yßhgu oek.ksuq ' ' '
Aug 31, 2015   view 2163 times

uydpd¾h ohd frdayK w;=fldar, ;sridr hq.Èú .uklg Tfí mQ¾j iQodku uek n,k Ôú; m%Yak m;a;rhla miq.sh ;re mqj;amf;a m, jqKd

ifï /<s jeàu bj;a lrk Steam Ultrasonic
Aug 31, 2015   view 2154 times

rEm,djKH WmlrK .ek oekqj;a jkakg kj;u rEm,djKH WmlrK y÷kd .kakg fukau tu WmlrK Èkd.kakg jeä fofkla olajk Wkkaÿj

Mar 13, 2015   view 2708 times
Mar 01, 2015   view 2143 times
Feb 07, 2015   view 2126 times
Nov 09, 2014   view 2278 times
Oct 29, 2014   view 2269 times
Oct 21, 2014   view 2162 times
Sep 24, 2014   view 2154 times
Aug 20, 2014   view 2187 times
Aug 19, 2014   view 2194 times
Aug 15, 2014   view 2202 times
Aug 06, 2014   view 2231 times
ux., flala wdlD;shg ,iaik fjkila 
Aug 06, 2014   view 2139 times

ux., flala wdlD;shg ,iaik fjkila 

Wedding tl <`.hso@
Jul 29, 2014   view 2146 times

Wedding tl <`.hso@

Jul 23, 2014   view 2175 times
කහ කිරිල්ලිය සේ හැඩ වී මල් මංගල්‍යයටයි යන්නේ
Jul 15, 2014   view 2947 times

කහ කිරිල්ලිය සේ හැඩ වී මල් මංගල්‍යයටයි යන්නේ

 

මල් මංගල්ලෙට මන බඳිනා විලාසිතා 
Jul 15, 2014   view 3112 times

මල් මංගල්ලෙට මන බඳිනා විලාසිතා 

 

Jul 11, 2014   view 2142 times
újdy W;aijhl kele;a iy pdß;% jdß;%
Jun 06, 2014   view 2172 times

újdyhla ùfï§ wm rg ;=< úúO wdldrhg m%foaYfhka m%foaYhg fjkia pdß;%

ux., Èkfha§ Wvrg uq,a we÷u we£ug fmr fïjd oek.kak
Jun 06, 2014   view 2365 times

ux., Èkfha § ukd,hd ierfik l%u lsysmhlau we;' hqfrdamSh l%uhg fldaÜ l,sifuka

fjf<| fmd<g meK ;sfnk w;au uq fYaIh
May 01, 2014   view 2148 times

Couple rings hkqfjka fjf<| fmd<g meñK ;sfnk wÆ;au uqÿ úfYaIh

n isyska isrerla we;s ;rula Wia ldka;djla kï Wia
Apr 11, 2014   view 2195 times

wedding slipers

jdyhlg wjYH ish myiql
Mar 07, 2014   view 2151 times

újdyhlg wjYH ishÆ myiqlï

ux., fmdarej iy tys pdß;% jdß;%
Feb 22, 2014   view 2156 times

fuf,dj Ôj;ajk i;a;ajhka w;frka Wiia‌ ukila‌ we;s i;ajhd ñksid kñka

ux., idßhla remsh,a 7500 isg
Feb 20, 2014   view 2146 times

frdaia is,ala idß j¾.fha;a ux., yd idudkH j¾. ,nd.; yelshs' idudkH idßfha iafgdakaia iys; ú,dis;dj yßu ckms‍%hhs'

ukd,shlf.a rej w,xldrfha jeo.;a u foa l=ulao@
Feb 17, 2014   view 2127 times

ukd,shlf.a rej w,xldrfha jeo.;a u foa l=ulao@ hul= Tfnka fuf,i weiqfjd;a l=ulao

  Models mirror
Teena new
images (10)
Dilshi Priyarangika
images (16)
Piumi Srinayaka new
images (24)
Melissa Fernando
images (11)
  Song of the Day - Lyrics
Koho Koho kohe Idan
Miya Yai Do Manda
Ma Hadawala
Rahase Hadana Apa Ha
Sihina Danawwaka
hadawatha parana son
  Films
Sivangi
Situ Diyaniya
hot movies 18 Innum
Arundhati Vettai
Please Wait
THE GUYVER
  Cartoons
SCOOBY DOO (116) 201
MAD-2014-04-22
ROBAIYA 2015-01-21 -
BEN10 - (10) 2014-08
Wana Dahane Mithuro
KUNG FU (53) 2014-12