Nov 30, 2016   view 78 times
Pre shoot tlla ie,iqï lsÍfï§ wksjd¾fhkau is;sh hq;= lreKq
Nov 25, 2016   view 109 times

Pre shoot tlla ie,iqï lsÍfï§ wksjd¾fhkau is;sh hq;= lreKq

îÉ fjäx tlla .ek ys;,d n,uqo
Dec 16, 2015   view 2121 times

 Memorable Beach Wedding iod wurKShhs w;sYhskau fi!kao¾hd;aulhs újdy Èkh lshkafka uq¿ Ôú; ld,fhau u;l ysák iqkaor

ueß lrkak l,ska woyia Woyia yßhgu oek.ksuq ' ' '
Aug 31, 2015   view 2145 times

uydpd¾h ohd frdayK w;=fldar, ;sridr hq.Èú .uklg Tfí mQ¾j iQodku uek n,k Ôú; m%Yak m;a;rhla miq.sh ;re mqj;amf;a m, jqKd

ifï /<s jeàu bj;a lrk Steam Ultrasonic
Aug 31, 2015   view 2134 times

rEm,djKH WmlrK .ek oekqj;a jkakg kj;u rEm,djKH WmlrK y÷kd .kakg fukau tu WmlrK Èkd.kakg jeä fofkla olajk Wkkaÿj

Mar 13, 2015   view 2653 times
Mar 01, 2015   view 2128 times
Feb 07, 2015   view 2110 times
Nov 09, 2014   view 2264 times
Oct 29, 2014   view 2239 times
Oct 21, 2014   view 2145 times
Sep 24, 2014   view 2141 times
Aug 20, 2014   view 2169 times
Aug 19, 2014   view 2175 times
Aug 15, 2014   view 2173 times
Aug 06, 2014   view 2203 times
ux., flala wdlD;shg ,iaik fjkila 
Aug 06, 2014   view 2126 times

ux., flala wdlD;shg ,iaik fjkila 

Wedding tl <`.hso@
Jul 29, 2014   view 2127 times

Wedding tl <`.hso@

Jul 23, 2014   view 2157 times
කහ කිරිල්ලිය සේ හැඩ වී මල් මංගල්‍යයටයි යන්නේ
Jul 15, 2014   view 2869 times

කහ කිරිල්ලිය සේ හැඩ වී මල් මංගල්‍යයටයි යන්නේ

 

මල් මංගල්ලෙට මන බඳිනා විලාසිතා 
Jul 15, 2014   view 3004 times

මල් මංගල්ලෙට මන බඳිනා විලාසිතා 

 

Jul 11, 2014   view 2128 times
újdy W;aijhl kele;a iy pdß;% jdß;%
Jun 06, 2014   view 2131 times

újdyhla ùfï§ wm rg ;=< úúO wdldrhg m%foaYfhka m%foaYhg fjkia pdß;%

ux., Èkfha§ Wvrg uq,a we÷u we£ug fmr fïjd oek.kak
Jun 06, 2014   view 2342 times

ux., Èkfha § ukd,hd ierfik l%u lsysmhlau we;' hqfrdamSh l%uhg fldaÜ l,sifuka

fjf<| fmd<g meK ;sfnk w;au uq fYaIh
May 01, 2014   view 2124 times

Couple rings hkqfjka fjf<| fmd<g meñK ;sfnk wÆ;au uqÿ úfYaIh

n isyska isrerla we;s ;rula Wia ldka;djla kï Wia
Apr 11, 2014   view 2164 times

wedding slipers

jdyhlg wjYH ish myiql
Mar 07, 2014   view 2140 times

újdyhlg wjYH ishÆ myiqlï

ux., fmdarej iy tys pdß;% jdß;%
Feb 22, 2014   view 2138 times

fuf,dj Ôj;ajk i;a;ajhka w;frka Wiia‌ ukila‌ we;s i;ajhd ñksid kñka

ux., idßhla remsh,a 7500 isg
Feb 20, 2014   view 2133 times

frdaia is,ala idß j¾.fha;a ux., yd idudkH j¾. ,nd.; yelshs' idudkH idßfha iafgdakaia iys; ú,dis;dj yßu ckms‍%hhs'

ukd,shlf.a rej w,xldrfha jeo.;a u foa l=ulao@
Feb 17, 2014   view 2109 times

ukd,shlf.a rej w,xldrfha jeo.;a u foa l=ulao@ hul= Tfnka fuf,i weiqfjd;a l=ulao

  Models mirror
Michelle-Fernanado
images (10)
Nadeesha Hemamali news
images (24)
Nishika
images (12)
SAJANI CHAMALI
images (9)
  Song of the Day - Lyrics
nowatahena obe sithu
Sansun Hasun Gamana
Ganga Addara
Math Mal Sena
Mathkada Handaawe
Pransha Yuwathiyan (
  Films
Zameen
Akasa Kusum
Prema Paarami
Youth
One Day (2010) Korea
Queen The Concubine
  Cartoons
SUTINMAATINs-2- (365
SUTINMAATIN (76) 201
Ostin and Pistin 08.
SUTINMAATINs-2- (358
KUNG FU (70) -2015-0
ROBAIYA 2015-01-23-(